รางวัลชนะเลิศและรองอันดับสอง
The International students contest on Controlled Logistics Vehicle (CLV)
Logistics Engineering
and
Transportation Technology
previous arrow
next arrow
Slider

ยินดีต้อนรับ

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ก่อตั้งเมื่อปี 2555 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน เพื่อตอบสนองนโนบายประเทศชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยณัฐ โตอ่อน
E-mail: piyanat.to@gmail.com
previous arrow
next arrow
Slider

ติดต่อสาขาวิชา

  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง
         คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
         มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

            62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

วีดีโอแนะนำ