สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง

       สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง (ปวช. กลุ่มสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง

หลักสูตร 2 ปี

       ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม

ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

ชีวิตกับสังคมไทย

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขนส่ง

โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การจัดการการขนส่ง

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ

คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ

การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

หลักเศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์

การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและพาหนะในการขนส่ง

การจัดวางและเคลื่อนย้ายสินค้า

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

เทคโนโลยีการขนส่งในคลังสินค้า

หลักการจัดซื้อจัดหา

       ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

กฎหมายการขนส่ง

เทคโนโลยีขั้นสูงในงานขนส่งและโลจิสติกส์

เทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการต้นทุน

เทคโนโลยีสำหรับการวิเคราะห์เส้นทางขนส่งสินค้า

โครงการเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง

เลือกเสรี 1

เลือกเสรี 2

เลือกเสรี 3

ฝึกงาน (640 ชั่วโมง)

       สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง (ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. สาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับที่เปิดสอน)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง

หลักสูตร 2 ปี

       ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม

ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

ชีวิตกับสังคมไทย

วัสดุช่าง *

การเป็นผู้ประกอบการ *

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขนส่ง

โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การจัดการการขนส่ง

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ

คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ

การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ *

ปฏิบัติงานเบื้องต้น *

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

หลักเศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์

การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและพาหนะในการขนส่ง

การจัดวางและเคลื่อนย้ายสินค้า

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

เทคโนโลยีการขนส่งในคลังสินค้า

หลักการจัดซื้อจัดหา

เขียนแบบพื้นฐาน*

       ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

กฎหมายการขนส่ง

เทคโนโลยีขั้นสูงในงานขนส่งและโลจิสติกส์

เทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการต้นทุน

เทคโนโลยีสำหรับการวิเคราะห์เส้นทางขนส่งสินค้า

โครงการเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง

เลือกเสรี 1

เลือกเสรี 2

เลือกเสรี 3

ฝึกงาน (640 ชั่วโมง)

หมายเหตุ : * รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ไม่นับหน่วยกิต