อาจารย์รัชฎา แต่งภูเขียว

ประวัติการศึกษา

  • วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)              มหาวิทยาลัยบูรพา                                         2557

  • วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง)                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                        2554


ความชำนาญพิเศษ/ความสนใจ

 


ผลงานทางวิชาการ

1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในวารสาร

   1.1 ระดับนานาชาติ

            -

   1.2 ระดับชาติ

            -

2. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ

    2.1 ระดับนานาชาติ

            -

    2.2 ระดับชาติ

รัชฎา แต่งภูเขียว, ณัฐนันท์ อิสสระพงศ์ ,บัณฑิดา คําศรี, นภาพร ภูแท่งแก้ว และอภิศักดิ์ คําลือ. การศึกษาระบบห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปลาร้า กรณีศึกษา โรงงานปลาร้าในจังหวัดกาฬสินธุ์. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE NETWORK 2018) ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฏาคม 2561 จังหวัดอุบลราชธานี. 121.

เกียรติศักดิ์ ทองเนตร, ภานุพันธ์  นิลสุข, พิชญดา  ดอนสมจิตร, รัชฎา  แต่งภูเขียว. (2559). กระบวนการเบิกจ่ายสินค้ากับการศึกษาเวลามาตรฐาน กรณีศึกษาบริษัท ABC จำกัด. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี พ.ศ.2559 (IE Network Conference 2016). ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7-8 กรกฎาคม 2559.

3. ตำรา/หนังสือ/งานแปล

  • เอกสารประกอบการสอนวิชา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

4. โครงการวิจัย

ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปี 2559

ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมใน เขตเศรษฐกิจชายแดน ประจำปี 2559

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ (ที่ปรึกษา บริษัท กาฬสินธุ์ฮอนด้าคาร์ จำกัด)

การศึกษาผลกระทบจากการให้บริการของสมาคมสโมสรนักลงทุน สาขาชลบุรี กรณีศึกษา: แผนกสั่งปล่อยวัตถุดิบ