ดร.อาจารี แสงเสถียร

ประวัติการศึกษา

  • Ph.D. (in Engineering)                                        University of Exeter, UK                             2558

  • M.Sc. (in Engineering Management)               University of Birmingham, UK                  2553

  • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)                                 SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                       2552


ความชำนาญพิเศษ/ความสนใจ

 


ผลงานทางวิชาการ

1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในวารสาร

   1.1 ระดับนานาชาติ

            -

   1.2 ระดับชาติ

อาจารี แสงเสถียร, กฤษฎา นามฉิมพลี, สรายุทธ กรวิรัตน์, ศุภลักษณ์ ฮาร์ริสัน (2561). การจัดการห่วงโซ่อุปทานหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 10(2), 101-114. (TCI กลุ่ม1)

2. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ

    2.1 ระดับนานาชาติ

Saengsathien, A., Namchimplee, K., Gonwirat, S., Yoosamdangkit, K., Harrison, S. (2016). A Study of Napier Pakchong-1’s Supply Chain Management in Northeast Thailand. The 18th Asia Pacific Industrial Engineering and Management System Conference (APIEMS2017), 3-6 December 2017, Yogyakarta, Indonesia

Piyanat To-on, Savalee Uttra, Arjaree Saengsathien. Mechanical properties of lightweight concrete blocks containing bagasse ash. International Sugar Journal. Oct 2017.

To-on, P., Uttra, S., Saengsathien, A. (2016) Mechanical properties of Lightweight concrete blocks. The 29th Congress ISSCT 2016, 3-8 December 2016, Chiang Mai Thailand.

Ren Z., Saengsathien A., Zhang D.Z. (2013). Modeling and optimization of inventory and sourcing decisions with risk assessment in perishable food supply chains, The IEEM International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 10 – 13 December 2013, Bangkok, Thailand.

Saengsathien A. and Zhang D.Z. (2013). Modelling of production, distribution and inventory decisions in perishable food supply chains, The OR Society, OR 55 Conference Handbook, 3 - 5 September 2013, The University of Exeter, Streatham Campus, Exeter, 103.

Saengsathien A. and Zhang, D.Z. (2012), An inventory and sourcing decisions model with a temporary price discount for improved sustainability in food supply chains, The 17th International Symposium on Inventories Book of Abstracts 20 - 24 Aug 2012, Budapest, Hungary, 149.

Saengsathien A. and Zhang D.Z. (2012) Modeling and determining inventory and sourcing decisions for improved sustainability in food supply chains, The 17th International Working Seminar on Production Economics Proceedings 20 - 24 Feb 2012, Innsbruck, Austria, volume 3, 357-368.

    2.2 ระดับชาติ

อาจารี แสงเถียร, กฤษฎา นามฉิมพลี, รุกขภพ แก้ววิเศษ, และวทัญญู ทำบุญ. 2561. การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE NETWORK 2018) ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี. 120.

กฤษฎา นามฉิมพลี, อาจารี แสงเถียร, เบญ จุดศรี, และอภิสิทธิ์ จรทะนา. 2561. การจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัดกาฬสินธุ์. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE NETWORK 2018) ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี. 121.

อาจารี แสงเสถียร, กฤษฎา นามฉิมพลี, มาริษา จิตจักร, สินจัย อาริสาโพธิ์. ห่วงโซ่อุปทานข้าวฮางงอก: กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE NETWORK 2017) ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฏาคม 2560 โรงแรม ดิ อิมเพลส จังหวัดเชียงใหม่. 153.

อาจารี แสงเสถียร, กฤษฎา นามฉิมพลี, วรรณภา วิชระโภชน์, อนุชา รัตนเกษร. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว: กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE NETWORK 2017) ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฏาคม 2560 โรงแรม ดิ อิมเพลส จังหวัดเชียงใหม่. 154.

3. ตำรา/หนังสือ/งานแปล

            -

4. โครงการวิจัย

“โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสีเขียว ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ สู่ความยั่งยืน” ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 งบประมาณ 339,200 บาท (หัวหน้าโครงการวิจัย ดร.อาจารี แสงเสถียร)

“โครงการศึกษาแนวทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ข้าวฮางงอก จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2560 งบประมาณ 325,000 บาท (หัวหน้าโครงการวิจัย ดร.อาจารี แสงเสถียร)

“การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวฮางงอกโดยใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์” ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2560 งบประมาณ 325,000 บาท (ผู้ร่วมโครงการวิจัย ดร.อาจารี แสงเสถียร)

“การพัฒนาฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานของหญ้าเนเปียร์ พืชพลังงาน-อาหารสัตว์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไทย” ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. ประจำปี พ.ศ. 2559 งบประมาณ 558,048 บาท (หัวหน้าโครงการวิจัย ดร.อาจารี แสงเสถียร)

“การศึกษาและพัฒนาระบบกรีนโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์” ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวทช. ประจำปี พ.ศ. 2559 งบประมาณ 250,000 บาท (หัวหน้าโครงการวิจัย ดร.อาจารี แสงเสถียร)