อาจารย์พรศิริ คำหล้า

ประวัติการศึกษา

  • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)                                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น                               2553

  • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)                                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น                               2550


ความชำนาญพิเศษ/ความสนใจ

 


ผลงานทางวิชาการ

1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในวารสาร

   1.1 ระดับนานาชาติ

            -

   1.2 ระดับชาติ

            -

2. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ

    2.1 ระดับนานาชาติ

Pornsiri Khumla, Sukangkana Talangkun. Numerical Simulation of Mold Filling and Solidification in Semi-Solid Casting of Aluminium composites. Proceedings of Ph.D. Symposium on Industrial Engineering 2015

Pornsiri Khumla, Thana Radpukdee and Thaned Satiennam. Driving Cycle Generation for Emissions and Fuel Consumption Assessment of the Motorcycles in Khon Kaen City. The First TSME International Conference on Mechanical Engineering, 20-22 October, 2010

    2.2 ระดับชาติ

วิสิทธิ์ศักดิ์ พรมแก้ว, สุพรรณ สุดสนธิ์, อุทัย ธารพรศรี,วรรณรพ ขันธิรัตน์, นรงค์ วิชาผา, เตชโสภณ ถนอมสุข, พรศิริ คำหล้า, อัจฉรา ภูมิชูชิต, ปัญญา สังวาลคำ, รณรงค์ มุ่งเกิด, อนุชา ศรีบุรัมย์, สุรศักดิ์ จ่าบาล, เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม, จักรวาล สร้อยทอง. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและสร้างตู้อบยางพาราด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบยั่งยืน และพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกรรายย่อยในชุมชนรอบจังหวัดกาฬสินธุ์” The Inaugural International Symposium on Local Wisdom and Improving Quality of Life, 8-10 August 2012

พรศิริ คำหล้า, ผศ.รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล. การศึกษาการวัดประสิทธิภาพการทำงานของโซ่อุปทาน. การประชุมวิชาการ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 8, 20-22 พฤศจิกายน 2551

ทศพล ประเสริฐโส, พรศิริ คำหล้า, รัชพล สุทัศนะจินดา, สุชนม์ แก้วมาตย์, วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GPS Vehicle Tracking System ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและกระจายสินค้า กรณีศึกษา: โรงงานขนมปังและเบเกอรี่. การประชุมวิชาการ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 7, 15 - 16 พฤศจิกายน 2550

3. ตำรา/หนังสือ/งานแปล

            -

4. โครงการวิจัย

            -