ติดต่อเรา

ที่อยู่

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

เบอร์โทรติดต่อ

094-2628338

Email

logistics.en@ksu.ac.th