ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

  • ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ
  • ห้องปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์
  • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
  • ห้องปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม
  • ห้องปฏิบัติการปฏิบัติงานเบื้องต้น

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโลจิสติกส์
  • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโลจิสติกส์
  • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต
  • ห้องปฏิบัติการระบบขนถ่ายอัตโนมัติขั้นสูง
  • ห้องปฏิบัติการการศึกษางานอุตสาหกรรม
previous arrow
next arrow
Slider