อาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61)

อาจารย์ ปิยณัฐ โตอ่อน

อาจารย์ พรศิริ คำหล้า

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 60)

อาจารย์ รัชฎา แต่งภูเขียว

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 59)

อาจารย์ ณัฐนันท์ อิสสระพงศ์

อาจารย์ กฤษฎา นามฉิมพลี

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 58)

ดร. อาจารี แสงเสถียร