อาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 LE6241

ดร. อาจารี แสงเสถียร

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 LE6141

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ปิยณัฐ โตอ่อน

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 LE6041

อาจารย์ รัชฎา แต่งภูเขียว

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 LE5941

อาจารย์ ณัฐนันท์ อิสสระพงศ์

อาจารย์ กฤษฎา นามฉิมพลี

นักศึกษาปวส. ชั้นปีที่ 1 ทล 621

อาจารย์ พรศิริ คำหล้า