สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง หลักสูตรเทียบโอน ปวส.

       หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์

หลักสูตร 3 ปี

       ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ภาษาอังกฤษ 1

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1

ฟิสิกส์ 1

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

เคมีพื้นฐาน

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

การเขียนแบบวิศวกรรม

ปฏิบัติงานเบื้องต้น

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและวัสดุ

ภาษาอังกฤษ 2

ภาษาอังกฤษ 3

แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 2

ฟิสิกส์ 2

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า

       ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ภาษาอังกฤษ 4

แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 3

วัสดุวิศวกรรม

วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน

ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม

กระบวนการผลิต

ปฏิบัติการกระบวนการผลิต

วิศวกรรมความปลอดภัย

กลศาสตร์วิศวกรรม

เทอร์โมฟลูอิดส์

ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรม

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์

สัมมนาปัญหาทางวิศวกรรมโลจิสติกส์

การวิจัยการดำเนินงาน

การศึกษางานอุตสาหกรรม

การควบคุมคุณภาพ

การวางแผนและควบคุมการผลิต

วิชาชีพเลือก 1

วิชาชีพเลือก 2

วิชาชีพเลือก 3

       ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุและบรรจุภัณฑ์

การขนส่งและกระจายสินค้า

การเตรียมสหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์

โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์

การออกแบบสิ่งอำนวย
ความสะดวกและโรงงานอุตสาหกรรม

ปฏิบัติการวิศวกรรม
อุตสาหการและระบบอัตโนมัติ

วิชาชีพเลือก 4

วิชาชีพเลือก 5

สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์