อาจารย์ณัฐนันท์ อิสสระพงศ์

ประวัติการศึกษา

  • วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์)        มหาวิทยาลัยขอนแก่น                               2559

  • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)                                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น                               2554


ความชำนาญพิเศษ/ความสนใจ

 


ผลงานทางวิชาการ

1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในวารสาร

   1.1 ระดับนานาชาติ

            -

   1.2 ระดับชาติ

            -

2. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ

    2.1 ระดับนานาชาติ

            -

    2.2 ระดับชาติ

กาญจนวิทย์ แจ่มพงษ์, พิณพัฒน์ บางเพ็ชร, วิรัตน์ ช่างพูด, ปิยณัฐ โตอ่อน, อุ้มบุญ เชลียงรัชต์ชัย และ ณัฐนันท์ อิสสระพงศ์. การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งภายในสํานักงานด้วยรถเดินตามเส้นอัตโนมัติ กรณีศึกษา ที่ทําการไปรษณีย์กาฬสินธุ์. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE NETWORK 2018) ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฏาคม 2561 จังหวัดอุบลราชธานี. 75.

รัชฎา แต่งภูเขียว, ณัฐนันท์ อิสสระพงศ์ ,บัณฑิดา คําศรี, นภาพร ภูแท่งแก้ว และอภิศักดิ์ คําลือ. การศึกษาระบบห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปลาร้า กรณีศึกษา โรงงานปลาร้าในจังหวัดกาฬสินธุ์. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE NETWORK 2018) ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฏาคม 2561 จังหวัดอุบลราชธานี. 121.

ปนัดดา บูรณะพล, หนึ่งบุรุษ บดินทร์พิพัฒน์, พัชรมัย โคตรภักดี, ปิยณัฐ โตอ่อน, ณัฐนันท์ อิสสระพงศ์, อุ้มบุญ เชลียงรัชต์ชัย. การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานกระบวนการผลิตท่อ กรณีศึกษาบริษัท XYZ จำกัด. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE NETWORK 2017) ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฏาคม 2560 โรงแรม ดิ อิมเพลส จังหวัดเชียงใหม่. 96.

ภารดี สดมพฤกษ์, สิริภาดา ใสศรีดา, เด็ด ราชดี, ปิยณัฐ โตอ่อน, ณัฐนันท์ อิสสระพงศ์, อุ้มบุญ เชลียงรัชต์ชัย. การปรับปรุงการทำงานเชิงทวีผล กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE NETWORK 2017) ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฏาคม 2560 โรงแรม ดิ อิมเพลส จังหวัดเชียงใหม่. 151.

3.ตำรา/หนังสือ/งานแปล

            -

4. โครงการวิจัย

            -