อาจารย์กฤษฎา นามฉิมพลี

ประวัติการศึกษา

  • วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง)                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                            2556

  • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                            2555

  • วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง)                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                            2552


ความชำนาญพิเศษ/ความสนใจ

 


ผลงานทางวิชาการ

1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในวารสาร

   1.1 ระดับนานาชาติ

            -

   1.2 ระดับชาติ

อาจารี แสงเสถียร, กฤษฎา นามฉิมพลี, สรายุทธ กรวิรัตน์, ศุภลักษณ์ ฮาร์ริสัน (2561). การจัดการห่วงโซ่อุปทานหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 10(2), 101-114. (TCI กลุ่ม1)

2. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ

    2.1 ระดับนานาชาติ

Saengsathien, A., Namchimplee, K., Gonwirat, S., Yoosamdangkit, K., Harrison, S. (2016). A Study of Napier Pakchong-1’s Supply Chain Management in Northeast Thailand. The 18th Asia Pacific Industrial Engineering and Management System Conference (APIEMS2017), 3-6 December 2017, Yogyakarta, Indonesia

    2.2 ระดับชาติ

อาจารี แสงเถียร, กฤษฎา นามฉิมพลี, รุกขภพ แก้ววิเศษ, และวทัญญู ทำบุญ. 2561. การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE NETWORK 2018) ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี. 120.

กฤษฎา นามฉิมพลี, อาจารี แสงเถียร, เบญ จุดศรี, และอภิสิทธิ์ จรทะนา. 2561. การจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัดกาฬสินธุ์. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE NETWORK 2018) ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี. 121.

อาจารี แสงเสถียร, กฤษฎา นามฉิมพลี, มาริษา จิตจักร, สินจัย อาริสาโพธิ์. ห่วงโซ่อุปทานข้าวฮางงอก: กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE NETWORK 2017) ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฏาคม 2560 โรงแรม ดิ อิมเพลส จังหวัดเชียงใหม่. 153.

อาจารี แสงเสถียร, กฤษฎา นามฉิมพลี, วรรณภา วิชระโภชน์, อนุชา รัตนเกษร. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว: กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE NETWORK 2017) ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฏาคม 2560 โรงแรม ดิ อิมเพลส จังหวัดเชียงใหม่. 154.

3. ตำรา/หนังสือ/งานแปล

            -

4. โครงการวิจัย

“โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสีเขียว ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ สู่ความยั่งยืน” ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 งบประมาณ 339,200 บาท (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

“โครงการศึกษาแนวทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ข้าวฮางงอก จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2560 งบประมาณ 325,000 บาท (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

“การพัฒนาฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานของหญ้าเนเปียร์ พืชพลังงาน-อาหารสัตว์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไทย” ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. ประจำปี พ.ศ. 2559 งบประมาณ 558,048 บาท (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)