วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ (4 ปี)

วิศวกรรมโลจิสติกส์ คืออะไร ?

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การเคลื่อนย้าย จัดเก็บ และการขนส่ง การพัฒนา การวางแผน การควบคุม การวิจัยดำเนินงาน การจัดการ และการประเมินระบบโดยรวม ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทั้งทางด้านบุคคล สารสนเทศ อุปกรณ์ พลังงาน วัสดุ รวมไปถึงการเงิน จึงเป็นศาสตร์ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพขององค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร ?

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 (วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ)

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม)

เรียนจบวิศวกรรมโลจิสติกส์ทำงานอะไรได้บ้าง ?
  • ส่วนราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
  • ผู้ให้บริการโลจิสติกส์
  • ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์
  • งานด้านจัดซื้อจัดหา
  • งานด้านส่งออก - นำเข้า
  • งานด้านคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้า
  • งานด้านการจัดการข้อมูลข่าวสารสนเทศด้านโลจิสติกส์
  • งานด้านวิเคราะห์การวางแผนด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ (4 ปี)

ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษา 1,000 บาท (เก็บครั้งเดียว)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม)  แบบเหมาจ่าย

ภาคการศึกษาปกติ 10,150 บาท/เทอม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 3,500 บาท/เทอม

รวมตลอดหลักสูตร 81,200 บาท

อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560

หลักสูตร 4 ปี

>>>แผนการเรียน<<<

หลักสูตร 3 ปี

>>>แผนการเรียน<<<

 

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ทุนสำหรับนักศึกษาที่มีการผลเรียนดี