ดร. สวลี อุตรา
(Dr. Savalee Uttra)

ประวัติการศึกษา

  • วศ.ด. (วิศวกรรมขนส่ง)                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                            2563

  • วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง)                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                            2554

  • วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง)                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                            2551


ความชำนาญพิเศษ/ความสนใจ

 


ผลงานทางวิชาการ

1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในวารสาร

   1.1 ระดับนานาชาติ

Limanond, T.; Kim, H.; Siridhara, S.; Tipakornkiat, C.; Chermkhunthod, C.; Uttra, S. Decision on Tsunami Evacuation Route in Tourism Area: A Case Study of Had Patong, Phuket. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies 2011, 9, 16-30, doi:10.11175/easts.9.16.

Sodsoon, S.; Uttra, S.; Sindhuchao, S. Ant colony system (ACS) with hybrid local search to solve vehicle routing problems. KKU Engineering Journal 2016, 43, doi:10.14456/kkuenj.2016.1.

Jomnonkwao, S.; Uttra, S.; Ratanavaraha, V. Forecasting Road Traffic Deaths in Thailand: Applications of time-Series, Curve Estimation, Multiple Linear Regression, and Path Analysis Models. Sustainability 2020, 12,

Uttra, S.; Jomnonkwao, S.; Watthanaklang, D.; Ratanavaraha, V. Development of Self-Assessment Indicators for Motorcycle Riders in Thailand: Application of the Motorcycle Rider Behavior Questionnaire (MRBQ). Sustainability 2020, 12, 2785, doi:10.3390/su12072785.

Jomnonkwao, S.; Watthanaklang, D.; Sangphong, O.; Champahom, T.; Laddawan, N.; Uttra, S.; Ratanavaraha, V. A Comparison of Motorcycle Helmet Wearing Intention and Behavior between Urban and Rural Areas. Sustainability 2020, 12, 8395.

Uttra, S.; Laddawan, N.; Ratanavaraha, V.; Jomnonkwao, S. Explaining Sex Differences in Motorcyclist Riding Behavior: An Application of Multi-Group Structural Equation Modeling.  J. Environ. Res. Public Health202017, 8797.

Jomnonkwao, S., Uttra, S., & Ratanavaraha, V. (2021). Analysis of a driving behavior measurement model using a modified driver behavior questionnaire encompassing texting, social media use, and drug and alcohol consumption. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 9, 100302. doi:https://doi.org/10.1016/j.trip.2021.100302

   1.2 ระดับชาติ

ปิยณัฐ โตอ่อน, จรุงรัตน์ พันธุ์สุวรรณ, สวลี อุตรา. (2559). การวิเคราะห์อัตราส่วนที่ผสมระหว่างผักตบชวากับถ่านแกลบให้ค่าพลังงานความร้อนสูงสุด. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 10(2), 99-10

2. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ

    2.1 ระดับนานาชาติ

Piyanat To-on, Savalee Uttra, Arjaree Saengsathien. Mechanical properties of lightweight concrete blocks containing bagasse ash. International Sugar Journal. Oct 2017.

To-on, P., Uttra, S., Saengsathien, A. (2016) Mechanical properties of Lightweight concrete blocks. The 29th Congress ISSCT 2016, 3-8 December 2016, Chiang Mai Thailand.

    2.2 ระดับชาติ

ชุติมา เจิมขุนทด, สวลี อุตรา, วัฒนวงศ์ รัตนวราห และ ถิรยุทธ ลิมานนท์ (2553) “การปรับปรุงความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”, งานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับชาติ ภาคกลาง – ภาคตะวันออก. 2 – 3 สิงหาคม กรุงเทพมหานคร

ถิรยุทธ ลิมานนท์ , สวลี อุตรา, ชุติมา เจิมขุนทด และ อาทิตย์ ศรีแก้ว (2553) “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจำลองการครอบครองยานพาหนะของครัวเรือนในประเทศไทย : โดยวิธีวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุกับวิธีเครือข่ายประสาทเทียมการเรียนรู้แบบแพร่กลับ”, งานสัมนาสมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย Program of 3nd ATRANS SYMPOSIUM “Equity and Efficiency in Transportation” 26 – 27 สิงหาคม กรุงเทพมหานคร

สวลี อุตรา, วัฒนวงศ์ รัตนวราห (2554) “ การศึกษาการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ยับยั้งความเร็วแบบชั่วคราวบริเวณเขตโรงเรียน : กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา”, การประชุมวิชาการขนส่งแห่งชาติครั้งที่ 8. 15 – 16 มีนาคม 2555 ชลบุรี. หน้า 112 - 123

สวลี อุตรา และ ภัทรสุดา วิชยพงศ์ (2556) “ทำความรู้จักกับโลจิสติกส์เพื่อการต้อนรับ AEC” บทความทางวิชาการ วารสารประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 27 มิถุนายน – กันยายน 2556

ภัทรสุดา วิชยพงศ์, รัชฎา แต่งภูเขียว และ สวลี อุตรา (2557) “แนวโน้ม โอกาส และอนาคตของอีโลจิสติกส์” บทความทางวิชาการ วารสารประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 29 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2557

ภัทรสุดา วิชยพงศ์, สวลี อุตรา และ สมฤดี กลิ่นหอม (2557) “การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการให้บริการของบริษัท อิมเพรส เซอร์วิส จำกัด”, การการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6. 23-25 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สวลี อุตรา, ภัทรสุดา วิชยพงศ์ และ ณัฐวุฒิ ยุทธยงค์ (2558) “การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ในกระบวนการจัดซื้อจัดหาและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ โดยใช้ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity based Costing : ABC)”, การการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1-3 กันยายน 2558 ณ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางจังหวัดนครราชสีมา

ภัทรสุดา วิชยพงศ์ และ สวลี อุตรา (2558) “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ (เทคนิคร่วมกันคิด)” การการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1-3 กันยายน 2558 ณ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางจังหวัดนครราชสีมา

สวลี อุตรา (2558) “การศึกษาการปรับพฤติกรรมการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา : กรณีศึกษารายวิชาวัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ประจำปีการศึกษา 1/2557” การการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1-3 กันยายน 2558 ณ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางจังหวัดนครราชสีมา

ปิยณัฐ โตอ่อน, สุพรรณ สุดสนธิ์, วรรณรพ ขันธิรัตน์, สวลี อุตรา และ ภัทรสุดา วิชยพงศ์ “การศึกษาคุณสมบัติของขี้เถ้าชานอ้อยในการทำอิฐมวลเบา (The properties study of Bagasse Ash for making Light Weight Block)” นำเสนอภาคโปสเตอร์ที่งานการประชุมวิชาเชิงวิชาการ “งานวิจัยอ้อยและน้ำตาล” 22 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ปิยณัฐ โตอ่อน, สวลี อุตรา และ อามิณฑ์ หล้าวงศ์ “การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแผนกบรรจุ กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด” นำเสนอภาคโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร

รัชฎา แต่งภูเขียว, สวลี อุตรา และกฤษฎา นามฉิมพลี “การศึกษาผลกระทบจากการให้บริการของสมาคมสโมสรนักลงทุน สาขาชลบุรี กรณีศึกษา แผนกสั่งปล่อยวัตถุดิบ” นำเสนอภาคโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร

วัชระ ทองดี, ทักสิทธิ์ ภาคภูมิ, ยุทธนา วิเชียรซอย, ปิยณัฐ โตอ่อน และสวลี อุตรา “การเปรียบเทียบรูปแบบการขนส่งภายในคลังสินค้าโดยใช้การวิเคราะห์ต้นทุน (กรณีศึกษาบริษัท ABC จำกัด)” จะนำเสนอภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี พ.ศ.2559 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7-8 กรกฎาคม 2559

3. ตำรา/หนังสือ/งานแปล

            -

4. โครงการวิจัย

            -