ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยณัฐ โตอ่อน

ประวัติการศึกษา

  • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)                                               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                              2554

  • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)                                               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                              2548


ความชำนาญพิเศษ/ความสนใจ

 


ผลงานทางวิชาการ

1. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในวารสาร

   1.1 ระดับนานาชาติ

            -

   1.2 ระดับชาติ

ปิยณัฐ โตอ่อน และ จรุงรัตน์ พันธุ์สุวรรณ. การวิเคราะห์อัตราส่วนผสมของเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตรที่ส่งผลต่อค่าพลังงานความร้อนและระยะเผาไหม้ในการทำถ่านชีวมวล. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 12(1), 196-207

ปิยณัฐ โตอ่อน, จรุงรัตน์ พันธุ์สุวรรณ, สวลี อุตรา. (2559). การวิเคราะห์อัตราส่วนที่ผสมระหว่างผักตบชวากับถ่านแกลบให้ค่าพลังงานความร้อนสูงสุด. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 10(2), 99-10

ปิยณัฐ โตอ่อน, วรรณรพ ขันธิรัตน์, จรุงรัตน์ พันธุ์สุวรรณ. (2557). การวิเคราะห์อัตราการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้กระถางต้นไม้จากปุ๋ยคอก ขุยและใยมะพร้าวโดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์อัตราการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้กระถางต้นไม้จากปุ๋ยคอก ขุยและใยมะพร้าวโดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 8(1), 140-147

To-on, P.,Witchayaphong, P., Pansuwan, J. (2016). A study of the properties of Bagasse ash for the possibility in making light weight block. วารสาร มทร. อีสาน, 9(3), 1-10.

2. บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ

    2.1 ระดับนานาชาติ

Piyanat To-on, Savalee Uttra, Arjaree Saengsathien. Mechanical properties of lightweight concrete blocks containing bagasse ash. International Sugar Journal. Oct 2017.

To-on, P., Uttra, S., Saengsathien, A. (2016) Mechanical properties of Lightweight concrete blocks. The 29th Congress ISSCT 2016, 3-8 December 2016, Chiang Mai Thailand.

    2.2 ระดับชาติ

กาญจนวิทย์ แจ่มพงษ์, พิณพัฒน์ บางเพ็ชร, วิรัตน์ ช่างพูด, ปิยณัฐ โตอ่อน, อุ้มบุญ เชลียงรัชต์ชัย และ ณัฐนันท์ อิสสระพงศ์. การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งภายในสํานักงานด้วยรถเดินตามเส้นอัตโนมัติ กรณีศึกษา ที่ทําการไปรษณีย์กาฬสินธุ์. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE NETWORK 2018) ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฏาคม 2561 จังหวัดอุบลราชธานี. 75.

ภารดี สดมพฤกษ์, สิริภาดา ใสศรีดา, เด็ด ราชดี, ปิยณัฐ โตอ่อน, ณัฐนันท์ อิสสระพงศ์,
อุ้มบุญ เชลียงรัชต์ชัย. การปรับปรุงการทำงานเชิงทวีผล กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE NETWORK 2017) ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฏาคม 2560 โรงแรม ดิ อิมเพลส จังหวัดเชียงใหม่. 151.

ปนัดดา บูรณะพล, หนึ่งบุรุษ บดินทร์พิพัฒน์, พัชรมัย โคตรภักดี, ปิยณัฐ โตอ่อน,
ณัฐนันท์ อิสสระพงศ์, อุ้มบุญ เชลียงรัชต์ชัย. การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานกระบวนการผลิตท่อ กรณีศึกษาบริษัท XYZ จำกัด. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE NETWORK 2017) ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฏาคม 2560 โรงแรม ดิ อิมเพลส จังหวัดเชียงใหม่. 96.

วัชระ ทองดี, ทักสิทธิ์ ภาคภูมิ, ยุทธนา วิเชียรซอย, ปิยณัฐ โตอ่อน, สวลี อุตรา.(2559). การเปรียบเทียบรูปแบบการขนส่งภายในคลังสินค้าโดยใช้การวิเคราะห์ต้นทุน (กรณีศึกษาบริษัท ABC จำกัด). การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี พ.ศ.2559 (IE Network Conference 2016). ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7-8 กรกฎาคม 2559.

ปิยณัฐ โตอ่อน, สวลี อุตรา,อามิณฑ์ หล้าวงศ์. (2558). การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแผนกบรรจุ กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด. งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร. (นำเสนอภาคโปสเตอร์)

3. ตำรา/หนังสือ/งานแปล

  • เอกสารประกอบการสอนวิชาการเตรียมโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ
  • เอกสารประกอบการสอนวิชาการควบคุมการผลิต
  • เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

4. โครงการวิจัย

            -