คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยณัฐ โตอ่อน
(Asst. Prof. Piyanat To-on)

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขา
E-mail : piyanat.to@gmail.com
งานวิจัย

น.ส.รัชฎา  แต่งภูเขียว
(Ratchada Taengphukieo)

ตำแหน่ง อาจารย์
E-mail : taengphukieo.ra@gmail.com 
งานวิจัย

ดร. อาจารี  แสงเสถียร
(Dr. Arjaree Saengsathien)

ตำแหน่ง อาจารย์
E-mail : arjaree.sa@ksu.ac.th
งานวิจัย

น.ส.พรศิริ คำหล้า
(Pornsiri Khumla)

ตำแหน่ง อาจารย์
E-mail : pornsiri.kh@gmail.com
งานวิจัย

นายกฤษฎา  นามฉิมพลี
(Krissada Namchimplee)

ตำแหน่ง อาจารย์
E-mail : kriss.n1970@gmail.com
งานวิจัย

น.ส.ณัฐนันท์  อิสสระพงศ์
(Nutthanun Issarapong)

ตำแหน่ง อาจารย์
E-mail : i_untitled@hotmail.com 
งานวิจัย

ดร. สวลี อุตรา
(Dr. Savalee Uttra)

ตำแหน่ง อาจารย์
E-mail : savalee.utt@gmail.com
งานวิจัย