ปวส.เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง (2 ปี)

เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง คืออะไร ?

หลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนในด้านการปฏิบัติ โดยใช้การจำลองสถานการณ์ เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง

คุณสมบัติผู้สมัคร ?

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ช่างอุตสาหกรรม สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ ม.6

ทำงานอะไรได้บ้าง ?
  • ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์
  • นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโว่อุปทาน
  • เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดหา
  • เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการขนส่ง
  • เจ้าหน้าที่ควบคุมคลังสินค้า

ปวส. เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง (2 ปี)

ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษา 1,000 บาท (เก็บครั้งเดียว)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม)  แบบเหมาจ่าย

ภาคการศึกษาปกติ 5,650 บาท/เทอม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2,000 บาท/เทอม

รวมตลอดหลักสูตร 24,600 บาท

อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ ปวส. พ.ศ. 2560

>>>แผนการเรียน<<<

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ทุนสำหรับนักศึกษาที่มีการผลเรียนดี