สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง

       หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์

หลักสูตร 4 ปี

       ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

จริยธรรมเพื่อการดำรงชีวิต

กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1

ฟิสิกส์ 1

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

เคมีพื้นฐาน

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

การเขียนแบบวิศวกรรม

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มมนุษยศาสตร์เลือก 1

พลวัตทางสังคมโลก

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 2

ฟิสิกส์ 2

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานเบื้องต้น

       ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษาและ
การสื่อสารเลือก 1

วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสังคมศาสตร์เลือก 1

วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลือก 1

แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 3

วัสดุวิศวกรรม

วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน

กระบวนการผลิต

การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน

วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษาและ
การสื่อสารเลือก 2

วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มมนุษยศาสตร์เลือก 2

วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสังคมศาสตร์เลือก 2

วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลือก 2

กลศาสตร์วิศวกรรม

ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม

เทอร์โมฟลูอิดส์

ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรม

การศึกษางานอุตสาหกรรม

       ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

การจำลองปัญหาทางโลจิสติกส์

สัมมนาปัญหาทางวิศวกรรมโลจิสติกส์

การวิจัยการดำเนินงาน

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

วิศวกรรมความปลอดภัย

การควบคุมคุณภาพ

วิชาชีพเลือก 1

การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า

การขนส่งและกระจายสินค้า

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์

การวางแผนและควบคุมการผลิต

วิชาชีพเลือก 2

วิชาชีพเลือก 3

วิชาเลือกเสรี 1

       ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุและบรรจุภัณฑ์

โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์

วิชาชีพเลือก 4

วิชาชีพเลือก 5

วิชาชีพเลือก 6

การเตรียมสหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์

วิชาเลือกเสรี 2

สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์