ศึกษาดูงาน บริษัท ช ทวี จำกัด และศูนย์กระจายสินค้า CP ALL ขอนแก่น

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง ศึกษาดูงาน บริษัท ช ทวี จำกัด และศูนย์กระจายสินค้า CP ALL ขอนแก่น