ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน The International students contest on Controlled Logistics Vehicle (CLV)

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน The International students contest on Controlled Logistics Vehicle (CLV) เมื่อวันที่ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น